Comunicat a ran dels fets del 18M

24març09

Documento bilingüe (Castellano/Catalán)

Reunida l’assemblea el PDI i PAS de les universitats públiques catalanes, manifesta:

 1. El desallotjament policial del rectorat de la Universitat de Barcelona i les brutals càrregues dels mossos d’esquadra al llarg de tot el dimecres 18 de març, justificades a partir d’informacions falses i deliberadament amplificades, s’inscriuen en un procés de manca de diàleg per part de les institucions polítiques i universitàries davant les protestes d’estudiants i part dels treballadors de les universitats catalanes. L’opció per la repressió de les protestes en comptes de l’obertura de vies de diàleg ja s’havia fet palesa en les intervencions policials de l’any passat a la Universitat Autònoma de Barcelona i d’enguany a la Universitat Pompeu Fabra, i amb l’ocupació de nombroses facultats per part de guardes de seguretat privada.

 2. Paral·lelament a la repressió policial, les universitats catalanes estan patint les agressions del “lobby pedagògic neoliberal” que censura ideològicament els plans d’estudi a través d’agències emparades sota els termes d’innovació, qualitat, excel·lència i avaluació.

 3. El nostre desacord amb les informacions esbiaixades d’alguns mitjans de comunicació, que haurien de garantir una informació acurada i èticament responsable.

 4. Aquestes protestes tenen un origen polític, motivat pels dubtes i dissentiments de fons que provoca una pla de reforma de les universitats públiques que, a més, no ha estat degudament debatut ni consensuat amb la comunitat universitària ni amb el conjunt de la societat.

 5. Les universitats s’han caracteritzat, tradicionalment, per ser espais crítics, de creativitat i de llibertat davant dels autoritarismes. Observem amb extrema preocupació el blindatge d’aquests recintes amb policia i guàrdies de seguretat privada, fet que amputa una de les característiques històriques dels campus universitaris: ser entorns de lliure circulació, i reunió de persones, oberts al debat científic, cultural i polític i a la plena creativitat intel·lectual. El recent desallotjament de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Barcelona és una expressió d’aquesta erosió de les llibertats col·lectives dins de les universitats.

Per tot això demana:

 1. L’assumpció de responsabilitats plenes, dimissions incloses, per part de les autoritats polítiques i acadèmiques, i dels comandaments policials competents, pels greus incidents del dia 18 de març.

 2. L’obertura immediata, amb caràcter públic i durant el període de temps que sigui necessari d’un procés de diàleg entre les diferents parts en conflicte entorn el model d’universitat i la seva concreció. Aquest diàleg no ha de tenir restriccions i ha de contemplar, entre altres aspectes: el diagnòstic de les disfuncions i deficiències del model universitari actual; la definició de les línies rectores del nou model tant pel que fa a l’organització universitària com a l’activitat acadèmica i investigadora; els fonaments i procediments del disseny dels plans d’estudi i a la seva aplicació; i les fonts de finançament de les universitats, els seus mecanismes de funcionament intern i els seus models de plantilla de PAS i PDI. A fi de fer possible aquest debat dins del marc legal vigent cal una moratòria en l’aplicació dels nous graus.

 3. La plena garantia que els espais universitaris mantindran el seu caràcter públic i obert al pluralisme de la nostra societat i al servei del país, amb el respecte a la llibertat d’opinió i amb un ferm compromís de no emprar la via policial per resoldre els debats polítics i ideològics.

A fi d’assolir aquestes peticions, l’Assemblea de PDI i PAS de les universitats catalanes durà a terme diverses iniciatives que s’aniran fent públiques i crida a la participació a la manifestació del dijous 26 de març a les 20 h. a la Plaça Universitat.

Edifici històric de la Universitat de Barcelona, 24 de març de 2009.

*******************************************************************************

<!– @page { size: 21.59cm 27.94cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>Reunida la Asamblea el PDI y PAS de las universidades públicas catalanas, manifiesta:

 1. El desalojo policial del rectorado de la Universidad de Barcelona y las brutales cargas de la policía autonómica a lo largo de todo el miércoles 18 de marzo, justificadas con informaciones falsas y deliberadamente amplificadas, se inscriben en un proceso de falta de diálogo por parte de las instituciones políticas y universitarias ante las protestas de estudiantes y parte de los trabajadores de las universidades catalanas. La opción por la represión de las protestas en vez de la apertura de vías de diálogo ya se había hecho patente en las intervenciones policiales del año pasado en la Universidad Autónoma de Barcelona y de este año en la Universidad Pompeu Fabra, y con la ocupación de numerosas facultades por parte de guardias de seguridad privada.
 2. Paralelamente a la represión policial, las universidades catalanas están sufriendo las agresiones del “lobby pedagógico neoliberal” que censura ideológicamente los planes de estudio a través de agencias amparadas bajo los términos de innovación, calidad, excelencia y evaluación.
 3. Nuestro desacuerdo con las informaciones sesgadas de algunos medios de comunicación, que deberían garantizar una información esmerada y éticamente responsable.
 4. Estas protestas tienen un origen político, motivado por las dudas y disentimientos de fondo que provoca un plan de reforma de las universidades públicas que, además, no ha sido debidamente debatido ni consensuado con la comunidad universitaria ni con el conjunto de la sociedad.
 5. Las universidades se han caracterizado, tradicionalmente, por ser espacios críticos, de creatividad y de libertad ante de los autoritarismos. Observamos con extrema preocupación el blindaje de estos recintos con policía y guardias de seguridad privada, hecho que amputa una de las características históricas de los campus universitarios: ser entornos de libre circulación, y reunión de personas, abiertos al debate científico, cultural y político y a la plena creatividad intelectual. El reciente desalojo del edificio del Rectorado de la Universidad de Barcelona es una expresión de esta erosión de las libertades colectivas dentro de las universidades.

Por todo esto pide:

 1. La asunción de responsabilidades plenas, dimisiones incluidas, por parte de las autoridades políticas y académicas, y de los mandos policiales competentes, por los graves incidentes del día 18 de marzo.
 2. La apertura inmediata, con carácter público y durante el periodo de tiempo que sea necesario de un proceso de diálogo entre las diferentes partes en conflicto en torno el modelo de universidad y su concreción. Este diálogo no debe tener restricciones y debe contemplar, entre otros aspectos: el diagnóstico de las disfunciones y deficiencias del modelo universitario actual; la definición de las líneas rectoras del nuevo modelo tanto con respecto a la organización universitaria como la actividad académica e investigadora; los fundamentos y procedimientos del diseño de los planes de estudio y a su aplicación; y las fuentes de financiación de las universidades, sus mecanismos de funcionamiento interno y sus modelos de plantilla de PAS y PDI. Con objeto de hacer posible este debate dentro del marco legal vigente hace falta una moratoria en la aplicación de los nuevos grados.
 3. La plena garantía que los espacios universitarios mantendrán su carácter público y abierto al pluralismo de nuestra sociedad y al servicio del país, con el respeto a la libertad de opinión y con un firme compromiso de no emplear la vía policial para resolver los debates políticos e ideológicos.

Con objeto de lograr estas peticiones, la Asamblea de PDI y PAS de las universidades catalanas llevará a término diversas iniciativas que se irán haciendo públicas y llama a la participación en la manifestación del jueves
26 de marzo, a las 20 h. en Plaza Universidad.

Edificio histórico de la Universidad de Barcelona, 24 de marzo de 2009.One Response to “Comunicat a ran dels fets del 18M”

 1. 1 Valerià

  A més de tot això els PDI i PAS de les universitats públiques catalanes, també haurien de manifestar que abans de Bolonya s’haurien d’arreglar moltes altres coses, com per exemple que:

  1. S’està enganyant i estafant als alumnes de primer i segon cicle de la Universitat de Barcelona en permetre que es matriculin en assignatures on el professor està de baixa o, fins i tot, pre jubilat tot i constar al POA.

  2. S’està enganyant i estafant als alumnes de tercer cicle de la Universitat de Barcelona en permetre pagar drets d’exàmens per ser qualificats finalment per tribunals acadèmics despòtics, que ni tan sols es llegeixen les tesines i que acaben posant la nota en funció de llur relació amb el tutor de la investigació.

  3. S’està estafant als becaris d’investigació de la Universitat de Barcelona, carregant-los amb classes i hores lectives en benefici de que quatre titulars puguin fer el seu sabàtic o reduir-se encara més llurs jornades lectives.

  4. S’està enganyant als becaris d’investigació, fent que tapin els forats en la docència tot oferint-los un futur en forma d’ajudantia o agregat que, a l’hora de la veritat, no és tal.

  Valerià Martínez Garrido
  PDI 27653
  Professor d’Antropologia Filosòfica 2006-08 a la Facultat de Filosofia
  Becari de l’Aula d’Informàtica de la Facultat de Filosofia
  Becari d’Investigació al dept. d’Història de la Filosofi, Estètica i Filosofia de la CulturaA %d bloguers els agrada això: